Секције

Основни циљеви драмске секције су:

– подстицање креативних способности, активирање и развијање маште, неговање стваралачког односа према себи, свету, раду и животу;
– развијање критичког односа према стварности, књижевном делу и лику;
– увођење ученика у структуру драмских дела и извођачке уметности;
– развијање доживљајног сценског читања, културе изражавања, памћења и замишљања сценског простора.

Секцијом руководе:

Владислава Ђурковић и Наташа Павловић – од 1. до 4. разреда
Ана Живковић – од 5. до 8. разреда

Основни циљеви секције су:

– овладати законитостима српског књижевног језика ради правилног изражавања;
– кроз упознавање и доживљавање књижевних дела, оспособити ученике за самостално литерарно стваралаштво.

Секцијом руководе:

Вера Гајић – од 1. до 4. разреда
Јасмина Тодоровић – од 5. до 8. разреда

Циљ рада рецитаторске секције је проучавање уметничког дела како би ученик разумео, осетио и доживео дело. То је веома важно, јер само тада ученик може да говори о уметничком делу и да оствари стваралачки и критички контакт са њим. Треба говором ослободити скривену енергију и остварити специфичан облик комуникације између публике и рецитатора. Уједно ће се такмичењем афирмисати рад секције која својим програмом утиче на подизање квалитета наставног процеса у српском језику и књижевности, као и проширити и продубити вредности уметничког текста. Пограм рада секције доприноси унапређењу говорне културе потребне за реализацију и постизање циљева наставног процеса у целини и стицању вештина неопходних за свакодневну комуникацију.

Секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и оргиналности. Оспособљава ученике за лепо и изражајно рецитовање. Рецитаторска секција омогућава развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво те развија и негује интерес за литерарно и говорно презентовање књижевне уметности. Код ученика се развија љубав према књизи и проширују знања о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на секцији упознати са појмом дикције, акцента, интонације и темпа. Откриће лепоте поезије и бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад.

Секцијом руководе:

Мирјана Миленковић – од 1. до 4. разреда
Марија Радовановић – од 5. до 8. разреда

Основни циљеви новинарске секције су:

– јачање образовно-васпитне делатности школе, подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена;
– богаћење друштвеног живота и разоноде ученика, развијање и неговање другарства и пријатељства;
– оспособљавање ученика да самостално приређују школски часопис, проширивање знања о новинарству, његовом деловању и важности у животу друштва.

Сваке школске године на Дан школе, 19. маја, новинарска секција објављује школске новине ,,Кошуту“.

Секцијом руководи Јелена Динић.

Математичка секција има за циљ популаризацију математике. Ова секција је покушај да се математика кроз занимљивe радионице, игре, квизове и сл. представи на начин који се не среће често на редовним часовима. Циљ је да развијемо и одржимо интересовање за учење математике.

Развија пажњу, концентрацију и логичко расуђивање решавањем математичких задатака који су применљиви у свакодневном животу. Намењена је свим ученицима који то желе без обзира на успех и способности.

Руководилац секције је Тања Витас.

Основни циљ програмерске секције је да се материја и информације из поменуте области, као и примена знања представе на начин који ће ученицима бити што прихватљивији, узимајући у обзир узраст и ниво знања ученика који варира у зависности од појединца.

Једина наука која је у последњих неколико деценија имала веома динамичан раст и развој је управо информатика. У том смислу информатика, као наука управо је утицала и на развој друштва у целини. Нове технологије, нови начини размишљања као и представљане података учинили су велику прекретницу како у осталим наукама, тако и у свакодневном животу. Схватили смо да је данас немогуће живети и радити без рачунара, а то подразумева и информатичко знање.

Секцијом руководи Бојана Јанковић.

Основни циљеви секције су:

– развијање свести код ученика о заштити природе и права на здраву животну средину.

– учешће у различитим пројектима и акцијама, које имају за циљ развијање еколошке свести код наших ученика, спровођење и унапређивање образовања о одрживом развоју и сталном побољшању по питањима животне средине у самој школи и њеној широј околини.

– размена идеја и предлог активности, од стране ученика, за покретање различитих активности које ће допринети унапређењу стања непосредног окружења ( уређење дворишта, одржавање зеленила, нега и уређење цвећа , израда и постављање кућица за птице…)

– покретање учешће у хуманитарним и сакупљачким акцијама у току целе школске године.( Свака лименка се рачуна, Чеп за хендикеп, прикупљање папира, прикупљање хране за Народну кухињу, посета Свратишта за децу…)

– обележавање значајних датума – постављање паноа

Руководиоци секције су:

Даниела Вилотијевић и Оливера Томић – од 1. до 4. разреда

Анита Сарка Пауновић – од 5. до 8. разреда

Станислав Кошћал

Светлана Михаиловић

Основни циљеви рада секције су:

– унапређење саобраћајне културне и безбедности у саобраћају свих ученика, наставника и родитеља;
– теоријско и практично оспосбљавање ученика да се активно баве проблемом саобраћаја са аспекта безбедности (правила, саобраћјни знаци, регулисање тока саобраћаја).

Секцијом руководе Татјана Ћурчић и Предраг Аранђеловић.

Јован Тодоровић

Тамара Кецман

Олга Фашељак – од 1. до 4. разреда

Мануела Јозић – од 5. до 8. разреда

Драган Китановић

Наташа Милетић

Циљ рада секције је развијање ликовних стваралачких способности, љубави према ликовној уметности и уметности уопште, као и стицање знања из ових области. Развијање способности за опажање облика, величина, боја, осветљености и положаја објеката у простору, кроз реализацију садржаја коришћењем различитих техника и средстава ликовно-визуелног изражавања.

Ликовне радове наших ученика можете видети и на инстаграму.

Секцијом руководе:

Сандра Јордовић и Бранка Петровић – од 1. до 4. разреда
Јелена Јањић – од 5. до 8. разреда

Маја Аврамовић