Школски тимови

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Циљ тима је обезбеђивање и развој квалитета васпитно-образовног рада, праћење остварености школског програма и годишњег плана рада, давање предлога за унапређивање квалитета рада установе, вредновање примене предложених мера и предлога, праћење остваривања циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника.

Татијана Васовић Новосел

Момчило Степановић

Мирјана Терзић

Снежана Павић

 

Тим за инклузивно образовање

На основу члана 76. Закона о основама система образовања и васпитања, школа је дужна да ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план.

Циљ индивидуалног образовања јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно- васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Светлана Михаиловић – руководилац тима

Ана Живковић

Јелена Јањић

Невена Перић

Јасмина Тодоровић

Вера Гајић

Оливера Ојданић

Сандра Јордовић

Наташа Илић

Бојана Спасојевић

Јована Цветиновић

Јулија Малка

 

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање рада школе чине представници наставника, стручних сарадника, директор школе, представници .једнице локалне самоуправе, Савета родитеља и ученичког парламента.
Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе.
Задаци тима: избор кључне области која ће бити предмет самовредновања у току једне школске године доношење плана самовредновања, , обезбеђивање услова за спровођење процеса самовредновања, израда извештаја о добијених резултатима, предлагање мера за унапређење рада на основу резултата и дефинисање акционог плана мера за унапређење рада.

Наташа Павловић – руководилац

Оливера Томић

Марија Јаковљевић

Бранка Петровић

Мирјана Матић

Марина Милованчевић

Јелана Вукашиновић

Алелександра Ђурић

Тања Ђорђевић

Оливера Ојданић

Маја Аврамовић

Маја Тодоровић

Бојана Спасојевић

Јована Цветиновић

Јулија Малка

Милица Марковић- члан ШО

Марина Згоњанин- представник Савета родитеља

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Програм заштите деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на основу посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним институцијама. Програмом су дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и сузбијање свих видова насиља у школској средини.

Јулија Малка – руководилац

Олга Фашељак

Тамара Кецман

Бранислав Антонијев

Гордана Миловановић

Радован Миливојевић

Мануела Јозић

Татијана Васовић Новосел

Бојана Спасојевић

Јована Цветиновић

Марина Згоњанин- представник Савета родитеља

 

Вршњачки тим

Вршњначки тим ради у сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  превентивног је карактера и путем радионица обрађује различите теме блиске и значајне деци. Сачињавају га наставници и ученици и основна сврха је да се  ученици „сензитивишу“ и укључе у обраду  различитих тема из свакодневног живота, да их  лично доживе активним учешћем, а потом их пренесу и реализују  у својим одељењима на часу одељенског старешине. Повратну информацију о задатој активности усмено реферишу на следећем састанку, уз разговор о питањима и проблемима које је тема покренула у разреду.

Јелана Јањић – руководилац

Мирјана Миленковић

Јелана Гргур

Воја Балтић

Тамара Кецман

Мануела Јозић

Предраг Аранђеловић

Ђорђе Виленица

 

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво

Циљ Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва јесте оријентација на општим међупредметним и кључним компетенцијама кроз комбиновање знања, вештина и ставова који су релевантни и потреби за функционалну примену у различитим контекстима.

Јасна Петровић- руководилац

Слободанка Матић

Драган Китановић

Ана Живковић

Марија Лазаревић

Марија Јаковљевић

Наташа Реић

Вања Антонијевић

Татијана Васовић Новосел

 

Тим за професионални развој запослених

Циљ тима: Пружање подршке и праћење реализације стручног усавршавања запослених током године.
Задаци тима: израда Плана стручног усавршавања запослених, праћење остваривање свих облика стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и осталих запослених, вођење евиденције, односно базе података о професионалном статусу и стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и осталих запослених, предузимање мере за унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника према утврђеним потребама, планирањем додатног стручног усавршавања, израда
Извештаја о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и осталих запослених.

Татјана Ћурчић – руководилац

Тања Витас

Бојана Јанковић

 

Тим за професионалну оријентацију

Циљ програма је оснаживање ученика осмог разреда у избору средње школе, да самостално донесу одлуку о средњој школи. Кроз различите активности освестити критеријуме у избору средње школе кроз препознавање специфичних могућности, способности, интересовања сваког ученика као и њихово информисање о школама и образовним профилима као и могућностима за даље школовање и запослење које оне нуде.

Централна активност је реализација програма професионалне оријентације ГИЗ БОСС-а „Пет корака до избора средње школе“.

Јелена Вукашиновић – руководилац

Одељењске старешине 8. разреда по потреби

 

Тим за медијацију

Насиље у школи свакодневна је појава међу ученицима. Сукоби међу вршњацима јављају се у свакодневном школском и ширем друштвеном окружењу. Из таквих сукоба често могу проистећи озбиљне последице, а оне директно указују на потребу за мирним решавањем сукоба Један од најважнијих начина ненасилног решавања сукоба је МЕДИЈАЦИЈА. Медијација доприноси стварном уважавању потреба и интереса, дугорочнијем и квалитетнијем решавању проблема. У складу са тим, у школи је оформљен стручни Тим за медијацију који чине наставници који су обучени за послове медијације. ПП служба је сарадник тима.

Дивна Димитријевић – руководилац

Јелена Динић

Наташа Живковић

 

Тим за маркетинг

Циљ тима је праћење активности које школа организује, учешће у промоцији рада школе у ширем школском окружењу. Како школа води рачуна и узима удела у бројним активностима унутар школе и ван ње, задаци Тима биће праћење свих активности, унапређивање постојећих, планирање и реализација нових промотивних активности са циљем бољег и квалитетнијег рада наше школе.

Наташа Илић

Владислава Ђурковић

 

Стручни актив за школско развојно планирање

Од школске 2021/22. године ступа на снагу нови Развојни план школе којим је дефинисана развојна стратегија школе за период од три године. Њиме су обухваћени сегменти дефинисаних кључних области квалитета рада школе који су препознати као приоритетни на основу претходног  процеса самовредновања Приликом креирања развојних циљева узети су у обзир управо резултати самовредновања, као и препоруке за унапређење рада до којих се дошло на крају.  Школски развојни план је израђен у складу са Законом о основном образовању и васпитању, члан 50. „Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18-др. закон,10/19, 27/18-др.закон, 6/2020.

У школској 2023/24. години акценат ће бити на  реализацији задатака у оквиру акционог плана за шк. 2023/24. у складу са препознатим потребама, као и у складу са предлозима и мерама за унапређење рада добијеним процесом самовредновања.

Даниела Вилотијевић

Далиборка Аџић

Бранака Петровић

Дијана Граховац

Јелена Влајковић

Зорица Јаковљевић- члан ШО

Сандра Лазић

Бојана Спасојевић

Јулија Малка

Јована Цветиновић

Катарина Илић

Милош Стевановић- представник Савета родитеља

 

Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља.
Стручни актив за ШРП се бави праћењем реализације развојне стратегије школе, која је дефинисана у оквиру Школског развојног плана. Школски развојни план представља кровни документ школе који се дефинише визија развоја и унапређивања школе за период од 3 године.
Задаци актива: праћење реализације Школског развојног плана, израда плана активности за школску годину у складу са реализацијом циљева и задатак Школског развојног плана, анализа активности на реализацији Школског развојног плана и у складу са тим припрема циљева и задатака за израду новог.

Руководиоци стручних већа

Бојана Спасојевић